Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

"Als je begrijpt wat je de mensen aandoet, dan ga je anders met mensen om"
Mevr. S. Lych in het Zembla Programma:
"De Slag om Ganzedijk".

Haagse Slopers Gesloopt

14 februari 2008 diende Michiel Santbergen van het CDA een motie in met het verzoek aan B&W de mogelijkheid tot sloop van de gebouwen voor het Kurhaus ofwel de sloop van de Kurhausappartementen. De motie werd mede ingediend door de PvdA, de PPS, D66 en de ChristenUnie/SGP

Santbergen (CDA). M.J.J. (raadslid gemeente Den Haag)
Cohen Jehoram (PvdA). S. (raadslid gemeente Den Haag)
Zwan-Hoekman, van der (PPS). A.F. (fractievoorzitter PPS gemeente Den Haag)
Jong, de (D66). M.D. (fractievoorzitter D66 gemeente Den Haag)
Pijl (ChristenUnie/SGP). W.J. (fractievoorzitter CU/SGP gemeente Den Haag)

B&W hebben laten weten dat zij afzien van grootschalige sloop in Scheveningen Bad. Dit betekent, dat ook de Kurhausappartementen blijven staan.
3 maart 2010 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen en langzamerhand verschijnen de kieslijsten op de websites van de diverse lokale politieke partijen. Op de kieslijsten van CDA en PvdA zijn belangrijke veranderingen te zien.

Michel Santbergen zegt, dat hij niet meer beschikbaar is voor een nieuwe periode voor het CDA.
Hij is nu nog de woordvoerder voor Ruimtelijke Ordening Stedelijk

Susan Cohen Jehoram is door het afdelingsbestuur van de PvdA op een onverkiesbare plaats gezet op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing. Daarop heeft zij zich teruggetrokken.
Susan Cojen Jehoram heeft nu nog het woordvoerderschap voor Wonen Algemeen/ Volkshuisvesting

Arina van der Zwan-Hoekman is in eerste instantie door het bestuur van de PPS geschorst, omdat zij is overgestapt van PPS naar ToN van Rita Verdonk.
Maar Arina van der Zwan-Hoekman weigert de enige zetel van de PPS op te geven.
Kijk ook op Debat in de Digitale Hofstad

Marjolein de Jong is lijsttrekker op concept kandidatenlijst D66

Wim Pijl
Kieslijst van CU/SGP is nog niet bekend

De sloopmotie van 14 februari 2008 is nog nooit ingetrokken en dat is voldoende reden om 3 maart 2010 NIET TE STEMMEN op D66, PPS en CU/SGP.
PvdA en CDA hebben hun uitgesproken voorstanders van sloop in Scheveningen Bad van de kieslijst verwijderd, maar blijf waakzaam.
Overigens werd de sloopmotie ook aangenomen door de VVD. Daarom is er voldoende reden om de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen te besturen en de kijken naar de toekomstplannen voor Scheveningen.


Norder: Cruiseterminal is nu definitief van de baan

Bijltjesdag bij CDA Den Haag: vier raadsleden weg

Haagse Slopers

Laat je niks wijsmaken!!!
Het gemeentebestuur van Den Haag wil in Scheveningen - Bad slopen.

Al in september 2001 werd de sloop in Scheveningen - Bad al aangekondigd door de gemeente Den Haag:

  • het stimuleren van renovatie van gebouwen waarbij het uiterlijk (gevelbeeld)aangepast kan worden:
  • een helder en consequent welstandsbeleid, gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van de badplaats
  • in sommige gevallen sloop/nieuwbouw te stimuleren.

Het laatste punt is vanwege de hoge economische waarde van veel panden makkelijker gezegd dan gedaan. 'De wens zal dan ook vaak de vader van de gedachte blijven'.
Op langere termijn is het echter mogelijk om vanuit de gemeente voorzichtig aan te sturen op vervanging van een aantal 'stenen des aanstoots '.
In dit verband zijn onder andere de twee appartementengebouwen voor het Kurhaus aan het Gevers Deynootplein genoemd.

Bron: Masterplan Scheveningen - Kuststrook. Ontwikkelings- en toetsingskader 2001 - 2010 van september 2001, blz. 69

De Gemeenteraad en B&W zien de bebouwing van Scheveningen bad als gebouwen van Legoblokjes, die zonder probleem, kunnen worden afgebroken en weer worden opgebouwd.
Ze zien niet dat in die Lego-gebouwen MENSEN wonen en werken en ze willen niet weten wat ze mensen aandoen.


Projectontwikkelaars hebben zo hun twijfels over slopen.
..."Wanneer je iets wilt met de woningen rondom het Kurhausplein, moet je nadenken over verwervingsstrategieën. De vraag is of dit überhaupt financieel en politiek haalbaar is en of dit het gewenste effect heeft. Door de ontwikkelde partijen wordt aangegeven, dat er geen nieuwe verwervingsstrategiën.
Dit geldt overigens ook voor de Palacepromenade, die relatief nieuw is."....

Bron:
Rapportage Consultatie over de Nota van Uitgangspunten Scheveningen-Kust.CDA - Sloopmotie

14 februari 2008 hebben de 5 raadsleden een motie ingediend om de mogelijkheid en haalbaarheid van de sloop van de bebouwing aan het Kurhausplein te onderzoeken.
Dier bebouwing bestaat uit 130 Kurhausappartementen, 12 horeca-ondernemingen, 2 winkels, een kapper en een medische voorziening.

Santbergen (CDA). M.J.J. (raadslid gemeente Den Haag)
E-mail:
m.j.j.santbergen@denhaag.nl
Jong, de (D66). M.D. (raadslid gemeente Den Haag)
E-mail:
m.d.dejong@denhaag.nl
Pijl (ChristenUnie/SGP). W.J. (raadslid gemeente Den Haag)
E-mail:
w.j.pijl@denhaag.nl
Zwan-Hoekman, van der (PPS). A.F. (raadslid gemeente Den Haag)
E-mail:
a.f.vanderzwan-hoekman@denhaag.nl
Cohen Jehoram (PvdA). S. (raadslid gemeente Den Haag)
E-mail:
s.cohenjehoram@denhaag.nl

Constaterende dat
- Het Kurhaus één van de belangrijkste en bekendste iconen van Scheveningen als
badplaats is.
- De bebouwing aan
het Kurhausplein een negatieve invloed op het plein heeft.
- Het Kurhausplein zelfs uitgeroepen is tot het lelijkste plein van Nederland.
- Er nationaal en Europees programma's bestaan (Pieken in de Delta, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) waar financieringsmogelijkheden zijn voor toeristische (kust-)projecten.
Van mening dat
- Het Kurhausplein de potentie heeft om uit te groeien tot het mooiste plein aan zee.

- Hiervoor sloop van de bebouwing op het Kurhausplein nodig is.
- In de ontwikkeling van plannen die de komende decennia het beeld van Scheveningen zullen bepalen een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van de sloop van de bebouwing op het Kurhausplein wenselijk is.
- Om eventueel landelijke en Europese fondsen binnen te kunnen halen een haalbaarheidsonderzoek nodig is.
Roept het college op
- De mogelijkheden en haalbaarheid van sloop van de bebouwing aan het Kurhausplein te onderzoeken.

Zoals u kunt lezen zijn de indieners erg onzorgvuldig:

  • Het Kurhausplein bestaat niet. Het plein voor het Kurhaus heet: Gevers Deynootplein. Dat is zelfs op Google te zien.
  • Sinds de bouw van de Kurhausappartementen in 1980 is het bezoek aan Scheveningen Bad met vele miljoenen gestegen. De bebouwing heeft in ieder geval geen negatieve economische invloed op het plein gehad.
  • Het Kurhausplein kan niet de potentie hebben uit te groeien tot het mooiste plein aan zee. Het Gevers Deynootplein ligt vóór het Kurhaus en niet aan zee.
  • In de periode van 1970 tot 2007 is het aantal bezoekers aan Scheveningen Bad gestegen van 3 miljoen tot 14 miljoen. De bebouwing stamt uit 1980. Van een negatieve invloed op bezoekers en dus ook het plein kan geen sprake zijn.

Deze uitermate onzorgvuldig geformuleerde motie is door de bestuurders van Den Haag aangenomen.

De indiening en aanname van de motie kan een onrechtmatige overheidsdaad worden genoemd.

Uit de Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 14 februari 2008
In stemming komt motie rv 17.2008/2.
De motie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De voorzitter. Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de HSP en de SP tegen deze motie hebben gestemd.
Ik geef gelegenheid voor het afleggen van stemverklaringen.
Tymen Colijn (SP). Voorzitter. Wij hebben tegengestemd omdat de consequenties van het geheel nog niet te overzien zijn.
De heer De Liefde (VVD). Voorzitter. De VVD-fractie heeft ingestemd met deze motie. Hoewel wij haar qua tekst in principe te eenzijdig op sloop gericht vinden, hebben wij er met de interpretatie die het college eraan heeft gegeven, voldoende vertrouwen in dat alle relevante informatie over een eventuele ontwikkeling op dat plein aan de orde zal komen.
Joris Wijsmuller (HSP). Voorzitter. De HSP-fractie heeft tegen deze motie gestemd, omdat wij problemen
hebben met het te lichtvaardig denken over gebouwen en het slopen daarvan.

Afdoening B&W
9 december 2008 antwoorden Burgemeester en Wethouders, dat bij een groter sloopplan in Scheveningen - Bad op andere plekken de sloop met nieuwbouw kan worden gecompenseerd.
In dat grotere sloopplan zijn sinds december 2008 de gebouwen van de Palacepromenade en 5 appartementencomplexen opgenomen.
Alles bij elkaar meer dan 500 appartementen en vele tientallen horeca-ondernemingen, winkels en kantoren.
De bewoners van de appartementen hebben gewoon pech dat ze in ' de stenen des aanstoots' van het gemeentebestuur van Den Haag wonen en werken.
Dat is heel erg zuur.
Verslag vergadering van B&W van 9 december 2008

Onmenselijke Bestuurders
Uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 14 februari blijkt, dat de SP en de Haagse Stadspartij tegen de sloopmotie hebben gestemd.
Wat opvalt is, dat noch de indieners van de sloopmotie, noch de tegenstemmers, noch B&W in hun afdoening, het woord MENSEN over hun lippen hebben kunnen krijgen.
Het lijkt erop, dat de gemeenteraad en B&W van Den Haag de belangen van gebouwen belangrijker vinden dan de belangen van de mensen, de burgers, die in die gebouwen wonen.


Bestuurlijke stukken
Nota van Uitgangspunten Schevningen - Kust, 11 december 2007
CDA-Motie Sloop Gebouwen vóór het Kurhaus
Afdoening motie CDA inzake bebouwing Kurhausplein
Vragen over sloop Palacepromenade van VVD-fractie
Antwoorden van B&W op vragen van VVD-fractie
Vragen over sloop Palacepromenade van Christen Unie - SGP
Antwoorden van B&W op vragen van Christen Unie - SGP